© 2009  Justice Now! All rights reserved.
HOME PAGE
Hebrew Site

ABOUT US
Who's Who at OFICL


RESOURCES
Anglo-American Treaty
Balfour Declaration
Congress Deliberates Mandate
Joint Congressional Res. 360
Mandate for Palestine Map

Mandate for Palestine
San Remo Resolution
Support
The Office for Israeli Constitutional Law
and
Help Secure the Jewish People's National Rights!
Go to the OFICL Hebrew Site
The Web OFICL
MEDIA
Articles
OFICL-TV
JEWISH NATIONAL RIGHTS LIBRARY
FAQs
SUPPORT OFICL
JOIN OFICL
CONTACT
Watch OFICL-TV
Go to OFICL-TV
OFICL Activities

Go to OFICL-TV
מהי הלשכה למשפט חוקתי ישראלי?
הלשכה למשפט חוקתי ישראלי (צדק עכשיו) היא עמותה ישראלית (מס' רישום: 58-035-937-0) שמטרתה לידע את העולם, ואם נדרש גם לחייב את הגופים העולמיים לקיים את החוק הבינ"ל והאמנות הבינלאומיות הנוגעות לגבולותיו של הבית הלאומי היהודי. המונח 'בית לאומי לעם היהודי' ניתן למדינה שבדרך לראשונה ע"י הקונגרס הציוני הראשון, כבית (מדינה) לכל היהודים.

הלשכה מקווה שהמשטר בארה"ב יעיין במסמכים המצורפים שקשורים לתיק ויסירו מידית את "מפת הדרכים" וכל הסכם שקשור בגבולות המדינה היהודית. וכן כל פעילות של חוסר ציות המשתמע מן הקונסוליה האמריקאית בירושלים כמו שמחייב החוק הבינ"ל וכן החוק האמריקאי.

אך, העמותה אספה את הראיות הנחוצות להגשת תביעה בארה"ב כנגד הממשל בארה"ב בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הסכמים ואמנות שתומכות בזכויות של ישראל לגבולות הבינ"ל שלה שמוכרים ע"י אמנות והסכמים אלו. ישנו איסור על כל וויתור של כל שטח ששייך לבית הלאומי היהודי, וכן הכרה בינ"ל בזכות להתיישבויות בשטחים הנ"ל.


מה הנושאים המעסיקים את צדק עכשיו?
אחד הדברים הקשים ביותר שאנו ניצבים בפניהם הוא לעזור לציבור להבין שהפוליטיקה בהחלט משחקת תפקיד ואפילו תפקיד חשוב בהבאת אמנות והסכמים להתהוות ואף לקיום במציאות. ברגע שאמנה אושררה, ציות לאמנה ואכיפתה אינם עוד נושאים פוליטים אלא נושאים משפטיים שצריך לאכוף אותם בבית המשפט בעת הצורך.

הגבולות החוקיים המדוברים, הותוו בועידה הפרנקו-בריטי של 1920 שקשור למנדט לפלשתינה ומכילים בתוכם את כל ישראל, כולל יהודה, שומרון, רצועת עזה, העיר ירושלים כולה, וכן עוד שטחים רבים נוספים.

הגבולות הללו הוכרו ע"י ארצות הברית בשתי תקנות של החוק האמריקאי:

   1.
חוק שעבר בשנת 1922 בכינוס משותף של הקונגרס האמריקאי.
   2.
בועידה האנגלו-אמריקאית בשנת 1924.


החלטת לודג'-פיש

הזכויות הלאומיות של העם היהודי הוכרו לראשונה בארה"ב בחוק מה-30 ליוני בשנת 1922 . החלטה של הקונגרס המשותף (360) (החלטת לודג'-פיש). ההחלטה שאימצה את המנדט לפלשתינה עברה פה אחד בשני הבתים של הקונגרס האמריקאי. ההחלטה תומכת בזכות הבלתי ניתנת לעירעור של היהודים להתיישב בתוך הגבולות המשפטיים שנקבעו ע"י המנדט לפלשתינה.

    "...
שארצות הברית תומכת הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה תוך הבנה ברורה שלא ייעשה דבר שעשוי יהיה לפגוע בזכויותיהן של נוצרים וכל הקהילות הלא-יהודיות בפלשתינה... "

ההחלטה אושררה לתוך החוק האמריקאי ע"י הנשיא דאז וורן ג. הרדינג.


הועידה האנגלו-אמריקאית בשנת 1924

בנוסף, ארה"ב חייבה את עצמה למנדט לפלשטינה באמנה עם ברטניה. הטקסט של המנדט לפלשטינה שולב באמנה עם ברטניה בועידה האנגלו-אמריקאית. המנדט לפלשטינה מרכיב את רובו של הטקסט באמנה זאת.

מכיוון שהועידה האנגלו-אמריקאית היא אמנה כתובה יש לזכויות הללו סטטוס מיוחד תחת החוק הקונסטיטוציוני בארה"ב.

החוקה בארה"ב קוראת לאמנות "החוק העליון של המדינה" ומאשרת לבתי המשפט לחייב את הבכירים בממשל הפדרלי וכן את הבכירים ברמה המדינתית לכבד את תוכן האמנות.

התמיכה של בתי המשפט בזכויות המעוגנות באמנות

מאז 1970, היו קרוב ל57 תיקים שהובאו בפני בתי משפט באמריקה וכן בפני בית המשפט העליון, הקשורים לזכויות המעוגנות באמנות.בתי המשפט ממשיכים לספקו תמיכה תמידית באנשים המעוניינים לשמר את הזכויות מעוגנות באמנות שלהם.

אם האדמינסטרציה בארה"ב לא תסכים לשנות את הפוליסה שלה ולכבד את הזכויות של העם היהודי שארה"ב הבטיחה לה, הלשכה למשפט חוקתי ישראלי, תאילץ לפנות לבית המשפט לפסיקה שתחייב את ממשלת ארה"ב להכיר בריבונות הישראלית על כל השטחים אשר אוזכרו בהצרת בלפור בועידת סאן רמו, ובמנדט לפלשטינה.

1948 אזורי שליטה

משוכה אחת שצדק עכשיו! מצפה לה בויכוח הציבורי, היא התדמית העולמית של ישראל על "הכיבוש" ביהודה ושומרון, בירושלים וברצועת עזה. התדמית הזאת הסתבכה יותר כאשר ממשלת אשכול החליטה ליישם ממשל צבאי באזורי השליטה שהוחזרובמלחמת ששת הימים.

רבים הציעו פתרון לבעיה זו וטענו שאולי ממשלת אשכול, ואולי אף הפרקליט הצבאי לא ידעו או לא הכירו את שתי ההצהרות של דוד בן גוריון משנת 1948 המצהירות על סיפוח מידי של כל שטח שנכבש ע"י צה"ל ומוחזק ביעילות למדינת ישראל.

   1.
שלטון צבא-הגנה לישראל בירושלים, מנשר מס' 1, ניתן היום, כ"ו בתמוז תש"ח (2 לאוגוסט 1948)
   2.
שלטון צבא-הגנה לישראל בארץ-ישראל, ניתן היום, כ"ח באב תש"ח (2 לספטמבר 1948)

השילטון הצבאי וכן השמת החוק הירדני ביהודה ושומרון גרמו לאשלייה של כיבוש בשטח שצריך היה להיות תחת שליטה ישראלית, ואשר הוכרו בצורה בינ"ל כחלק מהשטח של המדינה היהודית תחת החוק הבינ"ל.

הסתירה בין התביעה הישראלית שהשטחים הללו שנויים במחלוקת וכן חוסר ההסכמה הישראלית לפעול תחת חוקי המנדט שמחייב את השליטה של שטחים אלו ע"י החוק הישראלית, הוסיפו דלק להאשמות בנוגע לכיבוש. הכישלון בהחלת אזורי השליטה הישראלית בשטחים שהוחזרו ב1967 במלחמת ששת הימים גרמו לנזק בלתי הפיך לתיק של ישראל נגד האשמות של כיבוש.

התוכנית של צדק עכשיו!

התוכנית להשיג אכיפה של הזכויות המשפטיות על שטחים אלו מערבת בתוכה כמה מטרות:

    *
הכרה, וכן הכרה בע"פ בזכויות הלאומיות של העם היהודי מכורח החוק הבינ"ל ע"י מנהגים ישראלים.
    *
יידוע הציבור הישראלי והעולמי לגבי הזכויות המשפטיות הקשורות למדינת ישראל.
    *
להציג מתווה אלטרנטיבי למצב הפוליטי הנוכחי שעומד בסתירה לחוק הבינ"ל.


הכרה בכתב ובע"פ ע"י מנהיגים ישראלים בזכויות הלאומיות של העם היהודי

ברגע שצדק עכשיו! יודיעו לממשל בארה"ב על התוכניות להגשת כתב אישום כנגדם יעלו שאלות מהתקשורות ודרישות מפוליטיקאים בעולם להבהרה של התיק ע"י מנהיגים ודיפלומטים ישראלים. לכן צדק עכשיו! מודיעה למנהיגים הישראלים על כל הפעולות המתוכננות מראש כדי לאפשר את הזמן הנחוץ להכין תשובה רישמית ולפני שישאלו השאלות החשובות.

הלשכה למשפט חוקתי ישראלי לא דורשת ממנהיגי ישראל להרוס קשרים עם בעלי הברית של ישראל אלא הלשכה מבקשת מהמנהיגים הישראלים להכיר ולדבר על הזכויות הישראליות עם התקשורת העולמית ועם מנהיגים זרים בדגש על הנושאים הבאים:

    *
תחת החוק הבינ"ל וכן החוק של ארה"ב לעם היהודי יש זכויות לגור ולבנות בכל מקום ביהודה ושומרון ירושלים וכל שטח אדמה שהוגדר כחלק מהבית הלאומי היהודי תחת המנדט. שזה מתאים לפוליסה של ישראל.
    *
תוכנית החלוקה של האו"ם אינה חוק. זו היתה תוכנית רב צדדית שהערבים דחו והסוכנות היהודית קיבלה בתנאי שהערבים יקבלו גם הם את התוכנית. הם דחו את החלוקה. בעקבות זאת כאשר אין הסכמת הצדדים כמו שנדרש בכל חוזה חוקי השטח נשאר רכושו של הישות הבינ"ל המוכרת(האומה היהודית). זה מה שבזמנו טען ראש הממשלה דוד בן גוריון כאשר הוא משך את התמיכה מתוכנית החלוקה בעקבות מלחמת העצמאות ב1948.
    *
ועידת האג מ1907 וכן ועידת ז 'נבה הרביעית הנוגעות לכיבוש אינן יכולות להיות מיושמות על הנוכחות הישראלית ביהודה שומרון ירושלים הגולן ורצועת עזה. לצורך החלת כיבוש צריך להיות ריבון מוגלה. ירדן לא היתה הריבון וכן לא מצרים. גם הכיבוש המצרי של עזה וכן הכיבוש הירדני של יהודה שומרון וירושלים הם הפרה של החוק הבינ"ל. הקהילה הבינ"ל מעולם לא הכירה בשליטה של אף אחת מהשתיים בשטחים שנכבשו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר יותר מפעם אחת שזה אינו שטח כבוש אך לחילופין שטח שנוי במחלוקת.


חינוך הציבור בקשר לחוק הבינ"ל בהקשריו למדינת ישראל

צדק עכשיו! לאחרונה היתה שותפה בנתינת הרצאות בכתיבת מאמרים וכו' בקשר לבית היהודי הלאומי וכן החוק הבינ"ל. התגובות היו עד כה חיוביות ומפתיעות. אנשים בישראל שעזבו את ההרצאות יצאו בהרגשה שישנה תרופה לדרישות החוזרות ונשנות מבעלי בריתינו בהקשר לגבולות המדינה.

התגובות למאמרינו היו יותר מחיוביות. הפידבק שקיבלנו מעל דפי האינטרנט מטכיח שיהודים בישראל וכן בתפוצות רוצים לראות צדק עכשיו.

הצגת אלטרנטיביות אפשריות למציאות הבלתי חוקית הקיימת

הלשכה למשפט חוקתי ישראלי מאמינה שלא יתכן צדק לישראל ולעם היהודי, אם לא יתקיים צדק לאוכלוסייה הערבית המקומית.

חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית שהגיע לפלשתינה במהלך תקופת המנדט וב40 השנה שקדמו למנדט היגרו לפלשתינה בגלל היותה של עבודה בפלשתינה. הציונים הראשונים שלימו משכורות מחייה לבעיקר ערבים נוודים. ברגע שהבריטים התחיל להקים פרוייקטים של תשתיות בזמן המנדט התגברה הגירת הערבים לפלשתינה.

המנדט מבטיח את הזכויות האזרחיות והדתיות של תושבי פלשתינה הלא יהודיים. כמו שהבריטים אמרו לצרפתים בשנת 1920 שהזכות היא פרטנית אינדבדואלית ולא קולקטיבית. במילים אחרות היא לא מבטיחה שקבוצות אחרות בפלשתינה אינם זכאיות לזכות של מדינה עצמאית.

אם המנדט כן היה נותן את זכויות האזרח הללו כקולקטיב לתושבים בעלי דתות אחרות, אזי שהיו צריכים לקום מדינה קתולית , מדינה מוסלמית , מדינה יוונית אורתודוקסית , מדינה דרוזית , מדינה שומרונית, ומדינת באהיים. וכך לא היה סוף לדבר.

פתרון בעיית הפליטים ובעיית בדמוגרפיה בעזרת פתרונות הומניטריים

הבעיה הראשונה שצריכה התייחסות היא בעיית הפליטים. לא יכול להיות תירוץ אמיתי למצב בו קבוצת אנשים נשארת כפליטים במשך יותר משישים שנה או מצב בו פליטים מעבירים את הסטטוס שלהם מדור לדור.

מכיוון שועדת האו"ם לפליטים לא היתה קיימת שהחלה בעיית הפליטים במלחמת העצמאות בשנת 1948 , הוקמה אונר"א לטפל בבעיית הפליטים הערבים בסכסוך הערבי ישראלי. לצערנו, לאונר"א אין מטרה ליישב את הפליטים, אלא לטעון לחזרתם של הפליטים לבתיהם שלפני המלחמה. למרות זאת ועדת הפליטים של האו"ם הסוכנות האחראית לרווחת הפליטים בכל שאר מקומות העולם יש יעד לישוב מחדש של פליטים.

לפי האתר של הועדה:

    UNHCR was set up in 1951 to help the estimated 1 million people still uprooted after World War II to return home. Since then, we have helped find durable solutions for some 50 million refugees


הועדה מצאה פתרונות ליותר מ50 מליון פליטים, בעוד שבתקופה של 60 השנים האחרונות אונר"א לא הצליחה ליישב 4.7 מליון פליטים(בעוד הם משתמשים בהגדרה רחבה הרבה יותר להגדרתם של פליטים).

בסקר שנערך לאחרונה בתוך הרשות הפלשתינאית נסקרו התוצאות הבאות לגבי הרצון של הערבים המקומיים להגר:


סקר של המרכז ללימודים לפיתוח
אפריל 2009

תושבי הרשות הפלשתינית, אשר מוכנים לעבור ולגור בחו"ל אם יש להם את ההזדמנותביחס לתוצאות של הסקר הנ"ל, נראו אחוזים גבוהים של רצון להגרת יהיה זה שירות הומנטרי לעזור לאנשים אלו להתיישב מחדש ו"להמשיך" עם חייהם, לעזור להם למצוא חיים טובים יותר ואיכות חיים גבוה יותר. אונר"א צריכה להיות מעיין "נפש בנפש"(אירגון עוזר עלייה) לאוכלוסייה הערבית המקומית והועדה לפליטים של האו"ם צריכה ליטול לידיה את העבודה שאונר"א לא מבצעת , בנוגע ליישוב מחדש של הפליטים בהתאם לצרטר של הועדה לפליטים:

While UNHCR's primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees, our ultimate goal is to help find durable solutions that will allow them to rebuild their lives in dignity and peace. There are three solutions open to refugees where UNHCR can help: voluntary repatriation; local integration; or resettlement to a third country in situations where it is impossible for a person to go back home or remain in the host country.

Bold-type added for emphasis

לעזור לערבים למצוא מקום מגורים חדש ולישבם יעזור לפתור את הבעיה הדמוגרפית. אין זה אומר שאנו כופים עליהם להתיישב, זה נעשה מרצון ובהתאם לחוק הבינ"ל.

תיאום בין הלשכה והממשלה

הלשכה למשפט ישראלי חוקתי מאמינה שהדרך לעתיד חייבת להמצא בעבר. המנהיגים שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון אהוד ברק, ונשיא המדינה שמעון פרס, מצוטטים לעיתים באומרם "ששלטון החוק בישראל חייב לגבור", ואנו מסכימים לכך. שלטון החוק צריך להיות כפוף להסכמים בינ"ל לחוק הישראלי וכן לאמנות בינ"ל. השלום האמיצי יכול להיות מושג רק ע"י אכיפת הזכויות אשר ניתנו וניתנות במסגרת אמנות כמו המנדט לפלשתינה והאמנה האנגלו-אמרקנית. המנדט אושר פה אחד ע"י כל האומות והזכויות לכל הבית הלאומי היהודי תקפות עדיין בימינו.
צדק עכשיו! כתבה מכתב שהאירגון מוכן לשלוח לממשל בארה"ב, אשר דורש מהממשל בארה"ב, מהנשיא, ממזכירת המדינה, מהשליח למזרח התיכון וכן אישים שונים ולהפסיק ולהפר את הזכויות היהודיות שהובטחו באמנה האנגלו-אמריקנית בשנת 1924.

אם הממשל יסרב לעשות כן, הלשכה תגיש עתירה לתביעה משפטית בבית המשפט המחוזי בארה"ב.

לצדק עכשיו! ישנם מספר מסמכים וראיות כדי לתמוך בדרישה להוציא צו נגד המשך עם "מפת הדרכים" במהלך תהליך של התביעה, מה שיסיר את הפוקוס מן הפוליטיקה ויתן זמן לישראל וארה"ב לעשות חושבים, וכן לבית המשפט להחליט בנושאים שהועלו על הפרק.

הדבר חיוני שבית המשפט יוציא צו מניעה שימנע מהממשל בארה"ב לעשות נזק בלתי הפיך לגבולות המדינה כל עוד הדיון נמצא בבית המשפט או בערכות שלו.


לבירורים והבהרות נוספים, נא ליצור קשר עם מרדכי "מארק" קפלן ב: 052-8319938
או בדוא"ל   
mkaplan@JusticeNow4Israel.com
אזור
יהודה ושומרון
רצועת עזה

סה"כ
אחוז
28.8%
39.4%
32.6%
web stats